https://kki.lt/portfolio/triumfas/

Dievo Motinos širdies triumfas

Tebūnie pagarbinta Nekaltoji Marijos Širdis!

Kaip tinkamai praktikuoti
Pirmųjų mėnesio šeštadienių pamaldumą

1. Atlikti išpažintį (karantino metu atlikti Dvasinę išpažintį)

Pirmąjį mėnesio šeštadienį būtina atlikti išpažintį. Prieš išpažįstant nuodėmes, būtina pasakyti dvasininkui išpažinties intenciją. Išpažinties reikalavimas netaikomas žmonėms, kurie yra malonės būsenoje ir tą dieną gali priimti Šventąją Komuniją.

2. Priimti Šventąją Komuniją (karantino metu dalyvauti nuotolinėse Šv. Mišiose ir priimti Dvasinę Komuniją)

Prieš priimant Šventąją Komuniją, būtina sužadinti savyje gailestį už Nekaltajai Marijos Širdžiai padarytas nuodėmes. Šventąją Komuniją būtina priimti pirmaisiais mėnesio šeštadieniais penkis kartus iš eilės be pertraukos.

3. Sukalbėti Šv. Rožinio maldą

Siekiant atsilyginti Nekaltajai Marijos Širdžiai už nuodėmes, būtina sukalbėti Šv. Rožinio bet kurią dalį. Šv. Rožinį būtina sukalbėti pirmaisiais mėnesių šeštadieniais penkis kartus iš eilės be pertraukos.

4. Kontempliacija (pamaldus susikaupimas)

Būtina skirti laiko Šv. Rožinio slėpinių apmąstymui su intencija atsilyginti už nuodėmes Nekaltajai Marijos širdžiai. Apmąstant galima perskaityti Šv. Rašto ar Religinės knygos dalį, išklausyti konferenciją arba pamokslą, susiejus su apmąstomais Šv. Rožinio slėpiniais.

DVASINĖ IŠPAŽINTIS

DVASINĖ KOMUNIJA

PASIAUKOJIMAS


Marijos Nekaltajai širdžiai aukojamos intencijos

Už Tėvynės Lietuvos atsigręžimą į Dievo Gailestingumą!

Už Ingridą, prašant Dievo meilės!

Už Fridrikų giminės mirusiuosius: Senelius Juozą ir Oną, dėdes Kazį, Antaną, Joną, Juozą, Bronių ir tetą Oną! (Irena)

Už Raulinaičių giminės mirusiuosius: Mariją, Adelę, Aldoną ir Juozą! (Rūta)

Už mylimus mirusiuosius- brolį Joną 40 mirimo metinėse ir tėvus Joną ir Anastaziją! (Rūta)

Už Stankevičių giminės mirusiuosius! (Audrius)

Meldžiu, kad dvasinis mąstymas įsiviešpatautų žmogaus prote!

Nuoširdžiai prašau, kad meilė, dvasinė ramybė, vidinė harmonija dominuotų šeimose, mokslo ir darbo įstaigose!

už šeimas, kad jose pradingtų alkogolizmas, smurtas, priesaikų laužymas, kad gimtų sveiki vaikeliai!

Prašau, kad Lietuvoje augtų jaunimas protingas, dvasingas, moralus ir dorai atliktų misiją, kurią Kūrėjas paskyrė!

kad šeimas kurtų tik vyrai su moterimis ir kad kiekviena pradėta gyvybė išvystų pasaulį!

Meldžiu kad taika ir ramybė viešpatautų žemėje!

Už šeimos gerovę ir santarvę!

Už Birutę ir jos anūkus, prašant sveikatos ir Dievo malonės! (Birutė)

Už Birutės giminės mirusiuosius!

Už Zujų giminės mirusiuosius! (Juozas)

Už Juzės sveikatą!

Už Juzės giminės mirusiuosius!

Už Šaulių giminės mirusiuosius! (Juzė)

Už Stanislavą-Bronislavą prašant Mergelės Marijos pagalbos meldžiantis už artimuosius, brolius, seseris, vaikus ir anūkus, kad kuo greičiau atsiverstų ir grįžtų pas Dievą! (Stanislava-Bronislava)

Už Savickų giminės mirusiuosius! (Bronislava)

Už brangius mirusius tėvus Leokadiją, Antaną ir mylimą vyrą Skirmantą-Petrą! (Bronislava)

Už brangius mirusiuosius tėvus Juozapą ir Konstanciją, brolį Povilą, drauges Jadvygą, Janiną, Bronę, Stasę, Feliciją! (Jadvyga)

Už anūkus, dukras ir sūnus, prašant jiems sveikatos, tikėjimo, pasitikėjimo Dievo malone, Švč. Mergelės Marijos globos! (Jadvyga)

Už 6 anūkus, prašant Dievo Gailestingumo ir Švč. Mergelės Marijos užtarimo ir tvirtesnio tikėjimo!

Už viso pasaulio žmonių atsivertimą ir Jėzaus kaip Šviesos priėmimą!

Už demonų išvarymą tarp Mindaugo ir Eglės !

Už Mindaugo sveikatą!

Už šeimos tikėjimo sutvirtinimą!

Už Zujų giminės mirusiuosius! (Juozas)

Už artimuosius prašant sielos ir kūno sveikatos ir Viešpaties apsaugos nuo nelaimių ir neteisingumo, bei skriaudėjų atsivertimo malonės! (Juozas)

Už Stasio giminės mirusiuosius!

Už Katalikų bažnyčią, kunigus ir vyskupus! (Stasys)

Prašau mano šeimą ir artimuosius apsaugoti nuo nelaimių, skausmų, sunkių ligų!

Prašau Dievo gražaus mano vaikų tarpusavio sutarimo, bendravimo, kad pamirštų neapykantas, kerštus, nesantaikas, kad mylėtų vienas kitą ir atleistų visiems, neturėtų pykčio sau ir kitiems ir gyventų tarpusavio meilėje!

Fatimos Marijos prašau pagalbos, kad dukra Lina susilauktų vaikelio! (Mama)

Už Birutę, Liną, Egidijų, Vilmą, Modestą, Raimondą, Virgilijų, Nojų, Miglę, prašant Dievo palaimos, Fatimos Marijos globos, atsivertimo ir tikėjimo malonės, sugrįžti prie Dievo! (Mama)

Už Fatimos apaštalų šeimas ir jų artimuosius! (Kostas)

Už Kosto sveikatą!

Už Vilkanauskų giminės mirusiuosius! (Kostas)

Už senjorus, ligonius ir neįgaliuosius!

Už kunigo Petro Purlio sveikatą! (Karolis)

Telaimina Dievas Fatimos apaštalų misijos vykdytojus ir pritariančiuosius šiai misijai! (Edmundas)

Už Jucių giminės mirusiuosius! (Edmundas)

Už Edmundo sveikatą!

Už Gabrėnų ir Jankauskų giminės mirusiuosius! (Jadvyga)

Už Reginos ir Jadvygos sveikatą! (Regina)

Meldžiu tikros atgailos malonės, augimo dvasioje, tvirto tikėjimo, ištvermės nešant savo kryžių, Dievo valios vykdymo, atiduodant savo valią Dievui ir Šv.Dvasios vadovavimo mano gyvenime! (Danutė G.)

Už atsivertimo ir tikėjimo malonę vyrui Vytautui, jo mamai ir jo sesers šeimai! (Danutė)

Prašau Dievo palaimos anūkams ir pronūkiams ir visiems kam sunku šiuo metu! (Ona)

Už amžiną atilsį brangių vaikų Arūno ir Daivos sileas, lai ilsisi ramybėje! (Ona)

Nuoširdi padėka Dievui ir marijai už sveikatą ir pagalbą! (Ona)

Už dukrelės Monikos šeimą, meldžiant išgelbėti ją nuo skyrybų! (Mama)

Už vaikus Julių, Silviją, Skirmantą, Moniką, Pauliną ir jų šeimas! (Mama)

Padėka Dievui už 43 santuokos metus, prašant Dievo gailestingumo vyrui Vygendui! (Gražina-Marija)

Už brangius mirusiuosius Juozą, Agotą, Antaną! (Gražina-Marija)

Už Gražiną-Mariją, prašant Mergelės Marijos užtarimo ir Šventosios Dvasios pagalbos skelbti Fatimos žinią ir atlikti kitus prasmingus darbus! (Gražina-Marija)

Už Lietuvos žmonių atsivertimą! (Leokadija)

Už kunigus, vyskupus, Šv.Tėvą!

Už Algirdo šeimą, prašant sveikatos ir Dievo palaimos! (Leokadija)

Už Loretos ir Andriaus šeimas, prašant Dievo malonės, sveikatos, Šv.Dvasios vedimo ir Mergelės Marijos globos! (Mama)

Nuoširdi padėka Švč. Trejybei ir Motinai Marija už gautas Dievo malones! (Leokadija)

Už Skaistyklos vėles ir už visas intencijas, kurių nori Motina Marija! (Leokadija)

Už Lenkiją ir jos žmones, už taiką pasaulyje!(Leokadija)

Už Marijos, Virginijos, Česlovo, Dianos, marijos, Mariaus, Jolantos sveikatą! (Virginija)

Už Stiglių giminės mirusiuosius! (Virginija)

Už šeimos ypač vaikų stiprų tikėjimą! (Vida)

Nuoširdi padėka Dievui ką šiai dienai turiu. Už tikėjimą, Švč. Mergelei Marijai už globą ir pagalbą kasdienybėje! (Vida)

Už pandemijos atsitraukimą ir sergančių pasveikimą! (Elena)

Už Marijos Radijo darbuotojus ir savanorius! (Aldona-Elena)

Už Katalikų bažnyčią ir kunigus! (Aldona-Elena)

Už Fatimos apaštalus ir jų artimuosius! (Aldona-Elena)

Už Kutų giminės mirusiuosius! (Saulius)

Už amžiną atilsį Marijos vėlę! (Saulius)

Už Sauliaus sveikatą! (Evelina)

Fatimos Gailestingumo Motina, stiprink tikėjimą, suteik kojoms sveikatą! (Jonas)

Nuoširdi padėka už Marijos globą, patarimus, už sveikatą! (Jonas)

Už tautos išgelbėjimą iš alkoholizmo liūno ir dorovės nuosmukio! (Algirdas)

Už Čiučiurkų giminės mirusiuosius! (Algirdas)

Už draugus Viktoriją, Rimą, Raimondą, Rasą, Agnę, Andrių, Tadą. Laimink Dieve jų šeimas suteik sveikatos!

Už uošvius Adolfą ir Janiną!

Už brolio Sauliaus ir Živilės šeimą ir sveikatą!

Už mano tėvų Reginos ir Viktoro sveikatą!

Už mano šeimą ir artimuosius Artūrą, Genovaitę, Modestą!

Už Gerdos, Juditos, Vilmos, Ginto, Alberto, Antano šeimas, prašant Dievo Palaimos ir Švč. Mergelės Marijos globos! (Aldona)

Už Miliūnų giminės mirusiuosius! (Juozas)

Už Balių šeimos mirusiuosius!

Už mano dukters Kristinos sveikatą! (Mama)

Už Zubių giminės mirusiuosius!

Dėkojame Tau Dieve už visą sėkmę, kurią turime, turėjome ir turėsime. Už ateitie ssėkmę mes dėkojame avansu, nes tvirtai žinome, kad ir ateityje lydės mus Tavo sėkmė! (I.Zubienė)

Už amžiną atilsį brangių artimųjų Danio, Jono, Vladislavo, Vlado, Janinos, Petro sielas!

Už amžiną atilsį tėvelių Jadvygos ir Pranciškaus Sinkevičių sielas!

Už anūkėlius Kamylytę, Gabrielę ir Roką! (Močiutė)

Už sūnus Vaidą ir Liną, lai Dievas juos veda ir globoja! (Mama)

Už Sinkevičių, Petraičių, Kavašauskų giminės mirusiuosius!

Už Uršulę, Vincentą, Romą, Liucę, Ievą, Vladą, Pranciškų, Leoną, Nijolę, Albiną, kad Dievas nepalaiutų saugoti ir gelbėti dabar ir per amžius. Amen! (Uršulė)

Už Viskontų giminės mirusiuosius! (Bernadeta)

Už Edvardą-Praną, Vaivą, Taurą-Joną, Godą, Praną-Pijų, Paulių, Julių, prašant Marijos Globos ir Dievo pasaugos! (Edvardas)

Už Gurčinų giminės mirusiuosius!

Už Laimučio ir Emilijos sveikatą, lai Dievas saugo ir globoja! (Janina)

Už anūkę Ritą-Mariją, lai Dievas saugo ir globoją ją! (Bronislovas)

Už žmonos Raisos vėlę! (Bronislavas)

Už Bronislavo Laimučio sveikatą!

Už Kazio sveikatą!

Už Roko atsivertimą ir tikėjimo malonę!

Už mirusius tėčius ir mamas, už kuriuos niekas jau nesimeldžia!

Už stiprybę gyventi pagal Dievo Dekalogą!

Už anūkų dorovę ir sveikatą!

Už sūnaus Elvijaus santaiką su tėvu!

Už santaiką tarp sesers Palmyros ir brolio Haroldo!

Už artimųjų gyvenimą blaivybėje!

Dėkoju už laimę gyventi Lietuvoje – Marijos žemėje, už nuoširdžią kunigų tarnystę pasauliečiams! (Ilona)

Dėkoju už Lietuvos nepriklausomybę!

Už visos šeimos ir artimųjų pasitikėjimą Dievo valia, kad atvirai ją priimtume ir nuolankiai vykdytume! (Laimutė)

Už Lietuvos šeimas, jaunimą ir vaikus, kad Dievas suteiktų jiems nekaltybės malonę, saugotų nuo ištvirkimo ir iškrypimo pagundų! (Laima)

Už Katalikų Bažnyčią, Popiežių, vyskupus, kunigus, kad Dievas duotų jiems išminties ir stirybės išlikti ištikimiems Kristaus Evangelijai ir mokymui, kad ištvermingai gintų gyvybę nuo jos prasidėjimo iki pat natūralios mirties! (Laima)

Už Tėvynę Lietuvą, už Lietuvos šeimas, už valdžios žmones,kad Dievas saugotų ir globotų, kad Mergelė Marija užtartų ir vestų tikėjimo keliu! (Laima)

Už nusidėjalių atsivertimą! (Laimutė)

Už nuoširdžius Dievo Motinos garbintojus! (Evelina)

Už Emiliją, Raimundą, Kajų, Herkų prašant Dievo malonės ir apsaugos! (Bernadeta)

Už Beatą, Marių, Neilą prašant Dievo malonės! (Bernadeta)

Už Juozą, Eriką, Lukreciją, Gerardą, Jurgitą prašant sveikatos ir Dievo palaimos! (Bernadeta)

Dėkoju už tai, kad vietoj pandemijos plinta Dievo meilė pasaulyje! (Bernadeta)

Už Juozo, Bronės, Sofijos, Juozapo vėles! (Bronislava)

Už Nacionalinio vėžio centro savanorius!

Už Vasilių giminės mirusiuosius! (Audrius)

Už Vilkauskų giminės mirusiuosius! (Renatas)

Už Fridrikų, Chmieliauskų, Sadauskų, Gulbinų, Dūdonių giminės mirusiuosius! (Irutė)

Už Juočiūnų, Dubininkų, Šatų, Storpirščių giminės mirusiuosius! (Kęstutis)

Už Fatimos apaštalų bendruomenę! (Irena)

Už pašaukimo malonę! (Indrė)

Už Šv. Teresės parapijos jaunimą ir kunigus, prašant Šventosios Dvasios!

Už malonę Aronui pasveikti nuo paralyžiaus! (Indrė)

Už malonę tėčiui išgyti nuo alkoholizmo!

Už šeimos ir giminės atsivertimo malonę!

Dėkoju už tikėjimo malonę, maloningą Dievo Motinos vedimą ir pagalbą! (Indrė)

Už Liudviko sveikatą! (Liudvikas)

Už Rasos sveikatą! (Janina)

Už Egidijaus sielą! (Janina)

Už skaistykloje kenčiančias sielas ir abortuotus vaikelius ir jų motinas!

Už žydų tautos atsivertimą! (Elena)

Už vyskupus, kunigus, popiežių Pranciškų!

Už Raudžių, Venckų, Stoškų, Daujotų giminės mirusiuosius!

Už brolio Ričardo šeimą!

Už tėvelių sveikatą ir kantrybę senatvėje!

Už Lietuvos ateitininkus ir mokinius, lai Dievas suteikia jiems išminties! (Elena)

Už Lietuvos valdžią, kad Dievas jai suteiktų išminties!

Už Tėvynę Lietuvą!

Prašant išminties, kaip pasielgti dėl skiepijimosi!

Padėka už sveikatą, už globą, už ramybę, už šeimą, už šv. Dvasią!

Už Placido seseris: Angelę ir Onutę (Placidas)

Už Placido tėvelius ir senelius: Povilą, Apoloniją, Juozapą, Oną! (Placidas)

Už Placido šeimą: Salomėją, Placidą, Šarūnę, Paulių, Pranciškų, Eleną! (Placidas)

Už Irenos ir Aldonos sveikatą. Ačiū Dieve už Tavo pagalbą ir globą! (Zita)

Už Martyno ir Karolio sveikatą. Jėzau Marija, laiminkite Juos! (Evelina)

Už Giedriaus ir Audriaus sveikatą. Dieve saugok mano vaikus. Marija lydėk juos! (Rūta)

Už Lietuvos žmonių atsivertimą ir Katalikų Bažnyčios išsaugojimą! (Marija)

Už Tauro sveikatą! (Karolis)

Už sveikatą! (Ligita)

Už vaikų sveikatą! (Rūta)

Dėkoju už Šeimos gerovę! (Audrius)

Už Fridrikų giminės mirusiuosius! (Irena)

Už giminės genealoginį medį! (Kęstutis)

Už mano visą giminę ir mirusiuosius! (Ona R.)

Už Marytę ir visą jos giminę ir mirusiuosius! (Ona R.)

Už 2 šv. tėvus, vuskupus, kunigus, vienuolius, jiems sveikatos, o ypač vyskupui Jonui Kauneckui už jo karštas maldas ir pamokslus! (Ona R.)

Už Lietuvos ir viso pasaulio šeimas! (Ona R.)

Už Lietuvos ir viso pasaulio jaunimą ir tikėjimo atsivertimą! (Ona R.)

Už Krikščioniškosios kultūros instituto visą komandą ir jų artimuosius! (Ona R.)

Dievo gailestingumo ir šv. Mergelės Marijos globos sūnui Arūnui (Birutė B.)

Gailestingumo Motina, ateik mums padėti! (Evelina)

Už Redos šeimą ir giminę, gyvuosius ir mirusius. Už Remigijaus atsivertimą. Už Karinos, Roko, Pijaus ir Alano pašaukimus, kad pasirinktų Dievo kelią, o ne savo norus. Už nusidėjėlių, ypač už homoseksualų atsivertimą. Kad kurtųsi katalikiškos šeimos, ir kad santuoka būtų saugoma iki pažado – kol mirtis išskirs. Kad būtų kuo daugiau tikrų pašaukimų į kunigystę ir vienuolį į gyvenimą. Už vyskupą Gintarą ir kunigą Juozapą. (Reda)

Uż Budrių, Burlėgų, Driukų, Šumskų, Spurgevičių giminių gyvus ir mirusius. (Alma)

Marija Motinėle, padėk pasveikti mano mamai. Apsaugok mano šeimą nuo Koronos. (Evelina S.)

Už Giedriaus, Ligitos, Miglės, Audriaus, Karolio ir Evelinos sveikatą. Lai Dievas laimina ir saugo mano vaikus. (Rūta S.)

Už Marytės sielą, minint 20 metų mirties metines. (Rūta S.)

Už mano sūnų Vaido ir Lino šeimų stiprybę, išmintį, sveikatą. (Regina K.)

Vaikams ir anūkams stipresnio tikėjimo ir Dievo palaimos, bei šv.Juozapo globos ir Šv. Arkangelo Mykolo apsaugos nuo piktuju dvasiu veikimo. (Janina K.)

Prašau sūnui Rolandui ir man Alvyrai šv. Marijos globos, sugrąžinant mūsų ramų, pilnavertį gyvenimą (Alvyra Anelė P.)

Prašau šv. Mergelės Marijos globos sau,sūnui Arūnui,Deivydui,sesei Leonorai,broliui Vytui,atleisk mums mūsų kaltes,apsaugok nuo viruso. (Birutė B.)

Prašau melstis už mane Elena, kad gaučiau darbą ir atsikratyčiau potraukio alkoholiui. (Elena J.)

Už mano šeimą: dukrą Laimą, sūnų Giedrių ir žmoną Oną. Prašau jiems tikėjimo dovanos, kad įsileistų Dievą į savo gyvenimus. (Antanas)

Už maldas, už sveikatą ir vaikų sveikatą, už nuodėmių išpažinimą ir atleidimą. (Anelė U.)

Dieve ačiū už medikams teikiamą išmintį gydant mane. Mieloji Motina Marija užtark mane prieš Viešpatį. Lai mano fizinės kančios bus kaip atsiprašymas Jėzaus ir Marijos širdžių. (Evelina)

Dėkoju už patirtas malones ir prašau Šv. Mergelės Marijos užtarimo, globos, kad atpažinčiau Dievo valią savo gyvenime ir gebėčiau ją vykdyti. (Roma A.)

Už Redą, Remigijų, Kariną, Roką, Pijų, Alaną, Sigutę, Daivą, Gediminą, Aleksą, Igną, Janiną, Vytautą, Liną, prašant visiems Viešpaties palaimos, globos, vedimo, išminties, nuodėmių atleidimo. Mergele Marija, užtarki ir globoki mus. (Reda P.)

Prašau Šv. Mergelės Marijos užtarimo ,kad Aistės ir Luko šeima susilauktų kūdikio. (Vilma Č.)

Dėkoju už patirtas malones ir meldžiu, kad Švenčiausioji Mergelė Marija padėtų žmonai Janinai kovoti su sunkia liga. Prašau Dievo palaimos ir Šv. Mergelės Marijos užtarimo mano šeimai ir artimiesiems. (Romanas O.)

Kad Šv. Marija gelbėtų nuo negandų ir virusas nesutrukdytų įvykti dukros santuokos šventei. (Laima P.)

Sveikatos man ir galimybių sugrįžti į normalų gyvenimą. (Rimantas J.)

Prašant Jėzaus ir Marijos apsaugos. (Evelina S.)

Prašau Dievo palaimos ir Šv. Mergelės Marijos nekalčiausios širdies užtarimo už visą mano šeimą, ypatingai už sūnų Martyną ir anūką Martyną ,kuris rytoj priims pirmąją Šv.Komuniją. Dėkoju Dievui ir tiems, kurie meldžiasi už mus.. (Aldona G.)

Nekaltoji Šv. Mergelės Marijos širdie, apglėbk savo meile kun. Vitą. Meldžiu atsivertimo malonės mūsų tautai, jaunimui. (Rolandas M.)

Už senelį Joną. (Jonas S.)

Ačiū Dievuliui už išmintį… (Kęstutis J.)

Už mamos Rūtos sveikatą. (Marija S.)

Marija tarpininkauk pas Jėzų už šeimos narių atsivertimą ir kad kaimynai liautųsi triukšmauti ir leistų ramiai gyventi. (Audronė G.)

Už sveikatą. Ačiū Tau Marija už mano kojeles. (Irutė J.)

Už šeimos vaikų sveikatą. (Rūta S.)

Už Krikščioniškosios kultūros instituto komandą. (Domicelė)

Už mano ir mano šeimos narių sveikatą. (Danutė K.)

Ačiū Dievui už mano šeimą. Dėkoju Motinai Marijai už jos globą ir vedimą. (Audrius S.)

Ačiū Jėzui ir Marijai už malones ir meilę! (Evelina)

Už gyvuosius Kristiną Danutę, Antaną Rimvydą ir Saulių Andriejų, prašant jiems Dievo palaimos ir Švč. M. Marijos globos. (Saulius Andriejus B.)

Už Marijoną, Joną, Janiną, Algimantą, Gintą (Ona L.)

Prašau atsivertimo Antanui-Ovidijui, Sigitui-Juozapatui, Ritai-Kotrynai, Olgai-Emilijai ir Šventosios Dvasios vaisių: Išminties dovanos. (Milda S.)

Už mano vyrą Alvydą ir už mano sūnų Liną. (Antonina B.)

Prašome maldos Petro šeimai, Onos šeimai, Zitos šeimai už gyvus ir mirusius. (Ona P.)

Už mano, Irenos, sūnaus Rolando, dukros Editos šeimas, sveikatos ir ypač reikalingų Jėzaus ir Marijos malonių. (Irena G.)

Sau sveikatos. Dukros šeimai Dievo palaimos. (Irena D.)

Už visus nuklydusius nuo Dievo ir Bažnyčios, ypač už savo artimuosius, brolius, seseris, anūkus, vaikus. (Stanislava R.)

Už Aurelijos ir Eugenijaus šeimas prašant dvasinės ir fizinės sveikatos. (Eugenijus T.)

Sau, Zofijai, sveikatos ir kad naktimis neateitų piktos dvasios į būtą. Šeimai sveikatos, sėkmės darbuose, moksluose ir kad greičiau išnyktų visi Korona virusai.. (Zofija M.)

Už mūsų šeimos dvasinę ir fizinę sveikatą. (Angelina L.)

Už Lietuvos žmonių atsivertimą į Tavo Sūnų Jėzų Kristų. (Andrius S.)

Dėkoju už patirtas malones ir maldauju, kad Švenčiausioji Mergelė Marija globotų mane, sūnų Tomą, Ugnę ir Miglę ir mano seserų – Almos, Irenos, Justinos ir Birutės šeimas. Atsiprašau už mūsų nuodėmes. (Adelė V.)

Prašau Šv. Mergelės Marijos užtarimo dėl tėvų atsivertimo, brolio, savo šeimos ir padėkoti už gimusį sūnų. (Genovaitė G.)

Už visus Katalikų bažnyčios kunigus, vyskupus, diakonus, popiežių. Už visus švč. Sakramento garbintojus. (Alma B.)

Ačiū Tau Šv. Marija už globą ir meilę visiems žmoniems, mano artimiesiams. Ačiū už Tavo užtarimą ir maldas. (Rimvydas V.)

Už dukters Daivos ir Vytauto šeimas, dukters Žydrūnės ir Alnio šeimas, anūkės Arūnės ir Irmanto šeimą, anūkės Brigitos ir Luko šeimą. Už Genės Pusvaškienės sveikatą. (Genė P.)

Dėkoju Šv. Mergelei Marijai už jos maldas ir užtarimus už mano artimuosius ir mane. Šv. Mergele Marija, labai prašau Linai tavo maldų, globos ir užtarimo darbo paieškoje. Dėkoju (Lina J.)

Labai prašau maldos už Ritos ir Nijolės šeimas, kurias šiuo metu yra ištikusi krizė. Tesaugo Šv. Mergelė Marija mamą ir jos dukrytes nuo visokio blogio. Giedrei prašau Šv. Mergelės Marijos globos ir užtarimo gyvenime ir darbo paieškose. Dėkoju. (Rita P.)

Švenčiausioji Dievo Motina, dėkoju Tau už globą ir išklausytas maldas, už žmones, kurie rūpinasi dėl atsilyginimo už mūsų nuodėmes Tavo Nekaltajai Širdžiai. Šiandieną Motinos Marijos meldžiu užtarimo malonės man ir Arūnui, kad suprastume Tėvo valią mums dėl Santuokos sakramento priėmimo. Ačiū už maldą. (Kristina M.)

Už gyvuosius: Almą, Ievą, Eglę, Virginiją, Juozą. (Alma B.)

Nekaltoji Marijos širdie apglėbk savo meile visus Tavęs nepažįstančius, kad jie kuo greičiau atsiverstų ir atrastų Tavo meilę. (Elina K.)

Marija, Marija, panaikink vergiją, išgelbėk žmoniją nuo priešo baisaus, kuris, pasivadinęs visokiais švyturiais, kalnapiliais, stumbrais, balzamais, nealkoholiniu alumi, širdies lašais, apsireiškė ne tik Astravo atomine, bet ir koronaviruso pandemija. (Alfridas Č.)

Švenčiausioji Mergele Marija, prašau, pasirūpink visomis instituto bendruomenės mamomis. (Petras S.)

Mergele Marija, atleisk Lietuvos žmonėms jų nusikaltimus prieš tave ir padėk mūsų tautai eiti pirmyn tavo globoje. (Aldona M.)

Prašau, Marija, pasirūpink mūsų visų artimaisiais šiuo visiems sunkiu laiku. (Kazys V.)


Kviečiame užpildyti ir mums atsiųsti Jūsų intenciją:

Intencijų galite rašyti tiek kiek norite ir kelis kartus.

*Asmens duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ Krikščioniškosios kultūros institutas (KKI), į. k. 126324423, Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, LT-01144, el. p.: info@kki.lt. Duomenų apsaugos klausimais kreiptis el. p.: info@kki.lt. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a ir c punktai. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, prašyti KKI leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.