Tebūnie pagarbinta Nekaltoji Marijos Širdis!

Kaip tinkamai praktikuoti
Pirmųjų mėnesio šeštadienių pamaldumą

1. Atlikti išpažintį (karantino metu atlikti Dvasinę išpažintį)

Pirmąjį mėnesio šeštadienį būtina atlikti išpažintį. Prieš išpažįstant nuodėmes, būtina pasakyti dvasininkui išpažinties intenciją. Išpažinties reikalavimas netaikomas žmonėms, kurie yra malonės būsenoje ir tą dieną gali priimti Šventąją Komuniją.

2. Priimti Šventąją Komuniją (karantino metu dalyvauti nuotolinėse Šv. Mišiose ir priimti Dvasinę Komuniją)

Prieš priimant Šventąją Komuniją, būtina sužadinti savyje gailestį už Nekaltajai Marijos Širdžiai padarytas nuodėmes. Šventąją Komuniją būtina priimti pirmaisiais mėnesio šeštadieniais penkis kartus iš eilės be pertraukos.

3. Sukalbėti Šv. Rožinio maldą

Siekiant atsilyginti Nekaltajai Marijos Širdžiai už nuodėmes, būtina sukalbėti Šv. Rožinio bet kurią dalį. Šv. Rožinį būtina sukalbėti pirmaisiais mėnesių šeštadieniais penkis kartus iš eilės be pertraukos.

4. Kontempliacija (pamaldus susikaupimas)

Būtina skirti laiko Šv. Rožinio slėpinių apmąstymui su intencija atsilyginti už nuodėmes Nekaltajai Marijos širdžiai. Apmąstant galima perskaityti Šv. Rašto ar Religinės knygos dalį, išklausyti konferenciją arba pamokslą, susiejus su apmąstomais Šv. Rožinio slėpiniais.

DVASINĖ IŠPAŽINTIS

DVASINĖ KOMUNIJA

PASIAUKOJIMAS


Marijos Nekaltajai širdžiai aukojamos intencijos

Už Irenos ir Aldonos sveikatą. Ačiū Dieve už Tavo pagalbą ir globą! (Zita)

Už Martyno ir Karolio sveikatą. Jėzau Marija, laiminkite Juos! (Evelina)

Už Giedriaus ir Audriaus sveikatą. Dieve saugok mano vaikus. Marija lydėk juos! (Rūta)

Už Lietuvos žmonių atsivertimą ir Katalikų Bažnyčios išsaugojimą! (Marija)

Už Tauro sveikatą. (Karolis)

Už sveikatą. (Ligita)

Už vaikų sveikatą. (Rūta)

Dėkoju už Šeimos gerovę. (Audrius)

Už Fridrikų giminės mirusiuosius. (Irena)

Už giminės genealoginį medį. (Kęstutis)

Už mano visą giminę ir mirusiuosius. (Ona R.)

Už Marytę ir visą jos giminę ir mirusiuosius. (Ona R.)

Už 2 šv. tėvus, vuskupus, kunigus, vienuolius, jiems sveikatos, o ypač vyskupui Jonui Kauneckui už jo karštas maldas ir pamokslus. (Ona R.)

Už Lietuvos ir viso pasaulio šeimas. (Ona R.)

Už Lietuvos ir viso pasaulio jaunimą ir tikėjimo atsivertimą. (Ona R.)

Už Krikščioniškosios kultūros instituto visą komandą ir jų artimuosius. (Ona R.)

Dievo gailestingumo ir šv. Mergelės Marijos globos sūnui Arūnui (Birutė B.)

Gailestingumo Motina, ateik mums padėti! (Evelina)

Už Redos šeimą ir giminę, gyvuosius ir mirusius. Už Remigijaus atsivertimą. Už Karinos, Roko, Pijaus ir Alano pašaukimus, kad pasirinktų Dievo kelią, o ne savo norus. Už nusidėjėlių, ypač už homoseksualų atsivertimą. Kad kurtųsi katalikiškos šeimos, ir kad santuoka būtų saugoma iki pažado – kol mirtis išskirs. Kad būtų kuo daugiau tikrų pašaukimų į kunigystę ir vienuolį į gyvenimą. Už vyskupą Gintarą ir kunigą Juozapą. (Reda)

Uż Budrių, Burlėgų, Driukų, Šumskų, Spurgevičių giminių gyvus ir mirusius. (Alma)

Marija Motinėle, padėk pasveikti mano mamai. Apsaugok mano šeimą nuo Koronos. (Evelina S.)

Už Giedriaus, Ligitos, Miglės, Audriaus, Karolio ir Evelinos sveikatą. Lai Dievas laimina ir saugo mano vaikus. (Rūta S.)

Už Marytės sielą, minint 20 metų mirties metines. (Rūta S.)

Už mano sūnų Vaido ir Lino šeimų stiprybę, išmintį, sveikatą. (Regina K.)

Vaikams ir anūkams stipresnio tikėjimo ir Dievo palaimos, bei šv.Juozapo globos ir Šv. Arkangelo Mykolo apsaugos nuo piktuju dvasiu veikimo. (Janina K.)

Prašau sūnui Rolandui ir man Alvyrai šv. Marijos globos, sugrąžinant mūsų ramų, pilnavertį gyvenimą (Alvyra Anelė P.)

Prašau šv. Mergelės Marijos globos sau,sūnui Arūnui,Deivydui,sesei Leonorai,broliui Vytui,atleisk mums mūsų kaltes,apsaugok nuo viruso. (Birutė B.)

Prašau melstis už mane Elena, kad gaučiau darbą ir atsikratyčiau potraukio alkoholiui. (Elena J.)

Už mano šeimą: dukrą Laimą, sūnų Giedrių ir žmoną Oną. Prašau jiems tikėjimo dovanos, kad įsileistų Dievą į savo gyvenimus. (Antanas)

Už maldas, už sveikatą ir vaikų sveikatą, už nuodėmių išpažinimą ir atleidimą. (Anelė U.)

Dieve ačiū už medikams teikiamą išmintį gydant mane. Mieloji Motina Marija užtark mane prieš Viešpatį. Lai mano fizinės kančios bus kaip atsiprašymas Jėzaus ir Marijos širdžių. (Evelina)

Dėkoju už patirtas malones ir prašau Šv. Mergelės Marijos užtarimo, globos, kad atpažinčiau Dievo valią savo gyvenime ir gebėčiau ją vykdyti. (Roma A.)

Už Redą, Remigijų, Kariną, Roką, Pijų, Alaną, Sigutę, Daivą, Gediminą, Aleksą, Igną, Janiną, Vytautą, Liną, prašant visiems Viešpaties palaimos, globos, vedimo, išminties, nuodėmių atleidimo. Mergele Marija, užtarki ir globoki mus. (Reda P.)

Prašau Šv. Mergelės Marijos užtarimo ,kad Aistės ir Luko šeima susilauktų kūdikio. (Vilma Č.)

Dėkoju už patirtas malones ir meldžiu, kad Švenčiausioji Mergelė Marija padėtų žmonai Janinai kovoti su sunkia liga. Prašau Dievo palaimos ir Šv. Mergelės Marijos užtarimo mano šeimai ir artimiesiems. (Romanas O.)

Kad Šv. Marija gelbėtų nuo negandų ir virusas nesutrukdytų įvykti dukros santuokos šventei. (Laima P.)

Sveikatos man ir galimybių sugrįžti į normalų gyvenimą. (Rimantas J.)

Prašant Jėzaus ir Marijos apsaugos. (Evelina S.)

Prašau Dievo palaimos ir Šv. Mergelės Marijos nekalčiausios širdies užtarimo už visą mano šeimą, ypatingai už sūnų Martyną ir anūką Martyną ,kuris rytoj priims pirmąją Šv.Komuniją. Dėkoju Dievui ir tiems, kurie meldžiasi už mus.. (Aldona G.)

Nekaltoji Šv. Mergelės Marijos širdie, apglėbk savo meile kun. Vitą. Meldžiu atsivertimo malonės mūsų tautai, jaunimui. (Rolandas M.)

Už senelį Joną. (Jonas S.)

Ačiū Dievuliui už išmintį… (Kęstutis J.)

Už mamos Rūtos sveikatą. (Marija S.)

Marija tarpininkauk pas Jėzų už šeimos narių atsivertimą ir kad kaimynai liautųsi triukšmauti ir leistų ramiai gyventi. (Audronė G.)

Už sveikatą. Ačiū Tau Marija už mano kojeles. (Irutė J.)

Už šeimos vaikų sveikatą. (Rūta S.)

Už Krikščioniškosios kultūros instituto komandą. (Domicelė)

Už mano ir mano šeimos narių sveikatą. (Danutė K.)

Ačiū Dievui už mano šeimą. Dėkoju Motinai Marijai už jos globą ir vedimą. (Audrius S.)

Ačiū Jėzui ir Marijai už malones ir meilę! (Evelina)

Už gyvuosius Kristiną Danutę, Antaną Rimvydą ir Saulių Andriejų, prašant jiems Dievo palaimos ir Švč. M. Marijos globos. (Saulius Andriejus B.)

Už Marijoną, Joną, Janiną, Algimantą, Gintą (Ona L.)

Prašau atsivertimo Antanui-Ovidijui, Sigitui-Juozapatui, Ritai-Kotrynai, Olgai-Emilijai ir Šventosios Dvasios vaisių: Išminties dovanos. (Milda S.)

Už mano vyrą Alvydą ir už mano sūnų Liną. (Antonina B.)

Prašome maldos Petro šeimai, Onos šeimai, Zitos šeimai už gyvus ir mirusius. (Ona P.)

Už mano, Irenos, sūnaus Rolando, dukros Editos šeimas, sveikatos ir ypač reikalingų Jėzaus ir Marijos malonių. (Irena G.)

Sau sveikatos. Dukros šeimai Dievo palaimos. (Irena D.)

Už visus nuklydusius nuo Dievo ir Bažnyčios, ypač už savo artimuosius, brolius, seseris, anūkus, vaikus. (Stanislava R.)

Už Aurelijos ir Eugenijaus šeimas prašant dvasinės ir fizinės sveikatos. (Eugenijus T.)

Sau, Zofijai, sveikatos ir kad naktimis neateitų piktos dvasios į būtą. Šeimai sveikatos, sėkmės darbuose, moksluose ir kad greičiau išnyktų visi Korona virusai.. (Zofija M.)

Už mūsų šeimos dvasinę ir fizinę sveikatą. (Angelina L.)

Už Lietuvos žmonių atsivertimą į Tavo Sūnų Jėzų Kristų. (Andrius S.)

Dėkoju už patirtas malones ir maldauju, kad Švenčiausioji Mergelė Marija globotų mane, sūnų Tomą, Ugnę ir Miglę ir mano seserų – Almos, Irenos, Justinos ir Birutės šeimas. Atsiprašau už mūsų nuodėmes. (Adelė V.)

Prašau Šv. Mergelės Marijos užtarimo dėl tėvų atsivertimo, brolio, savo šeimos ir padėkoti už gimusį sūnų. (Genovaitė G.)

Už visus Katalikų bažnyčios kunigus, vyskupus, diakonus, popiežių. Už visus švč. Sakramento garbintojus. (Alma B.)

Ačiū Tau Šv. Marija už globą ir meilę visiems žmoniems, mano artimiesiams. Ačiū už Tavo užtarimą ir maldas. (Rimvydas V.)

Už dukters Daivos ir Vytauto šeimas, dukters Žydrūnės ir Alnio šeimas, anūkės Arūnės ir Irmanto šeimą, anūkės Brigitos ir Luko šeimą. Už Genės Pusvaškienės sveikatą. (Genė P.)

Dėkoju Šv. Mergelei Marijai už jos maldas ir užtarimus už mano artimuosius ir mane. Šv. Mergele Marija, labai prašau Linai tavo maldų, globos ir užtarimo darbo paieškoje. Dėkoju (Lina J.)

Labai prašau maldos už Ritos ir Nijolės šeimas, kurias šiuo metu yra ištikusi krizė. Tesaugo Šv. Mergelė Marija mamą ir jos dukrytes nuo visokio blogio. Giedrei prašau Šv. Mergelės Marijos globos ir užtarimo gyvenime ir darbo paieškose. Dėkoju. (Rita P.)

Švenčiausioji Dievo Motina, dėkoju Tau už globą ir išklausytas maldas, už žmones, kurie rūpinasi dėl atsilyginimo už mūsų nuodėmes Tavo Nekaltajai Širdžiai. Šiandieną Motinos Marijos meldžiu užtarimo malonės man ir Arūnui, kad suprastume Tėvo valią mums dėl Santuokos sakramento priėmimo. Ačiū už maldą. (Kristina M.)

Už gyvuosius: Almą, Ievą, Eglę, Virginiją, Juozą. (Alma B.)

Nekaltoji Marijos širdie apglėbk savo meile visus Tavęs nepažįstančius, kad jie kuo greičiau atsiverstų ir atrastų Tavo meilę. (Elina K.)

Marija, Marija, panaikink vergiją, išgelbėk žmoniją nuo priešo baisaus, kuris, pasivadinęs visokiais švyturiais, kalnapiliais, stumbrais, balzamais, nealkoholiniu alumi, širdies lašais, apsireiškė ne tik Astravo atomine, bet ir koronaviruso pandemija. (Alfridas Č.)

Švenčiausioji Mergele Marija, prašau, pasirūpink visomis instituto bendruomenės mamomis. (Petras S.)

Mergele Marija, atleisk Lietuvos žmonėms jų nusikaltimus prieš tave ir padėk mūsų tautai eiti pirmyn tavo globoje. (Aldona M.)

Prašau, Marija, pasirūpink mūsų visų artimaisiais šiuo visiems sunkiu laiku. (Kazys V.)


Kviečiame užpildyti ir mums atsiųsti Jūsų intenciją:

Intencijų galite rašyti tiek kiek norite ir kelis kartus.

*Asmens duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ Krikščioniškosios kultūros institutas (KKI), į. k. 126324423, Šv. Ignoto g. 5-14A, Vilnius, LT-01144, el. p.: info@kki.lt. Duomenų apsaugos klausimais kreiptis el. p.: info@kki.lt. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a ir c punktai. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, prašyti KKI leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.